Czym jest RODO?
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dotyczy ono wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności: dostawców usług i towarów, klientów, pracowników, współpracowników, a także stażystów i kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Danvos Daniel Stojanowicz

ul. Dworcowa 1/28

83-010 Straszyn
NIP: 5832603384

 

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą formularza kontaktowego. Można zwrócić się do niego we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • nawiązania kontaktu z osobą, która pozostawi swoje dane osobowe na naszej stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1b RODO),
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym organizowania targów, Dni Otwartych, itp. wydarzeń (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1c RODO),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO).

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy.

Komu Administrator może udostępnić dane?
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?
Administrator może przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • wykonania umowy,
 • obsługi gwarancyjnej i rękojmi,
 • do przedawnienia się ewentualnych roszczeń,

a w innych przypadkach do momentu wniesienia sprzeciwu, lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, przez właściciela danych osobowych.

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowania), nie monitoruje też ani nie zbierania informacji o aktywności na stronie internetowej.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu,
 • do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

Informacje dodatkowe
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.